Bemutatkozás

A Református Általános Iskola Balatonfüred intézmény 2012. szeptember 1-jén alakult, a korábbi, Balatonfüred Város Önkormányzata által fenntartott Bem József Általános Iskola jogutód nélküli megszűnésével. A fenntartói jogokat a Balatonfüredi Református Egyházközség vette át. A fenntartóváltás több változást is hozott: a keresztyén-nemzeti értékrend az intézményben elsődlegesen fontossá vált, és ezen értékrend mentén számos változás történt az intézmény mindennapi gyakorlatában: reggeli áhítatok, családi vasárnapok szervezése, hit- és erkölcstanórák számának növekedése.
Az iskola tanuló létszáma a fenntartóváltást követően folyamatosan emelkedett, egyre nagyobb az igény a városban és a városon kívül is. Iskolánkban évfolyamonként egy osztály van, a jelenlegi tanulólétszám közel 200 fő. A református általános iskola tantestülete egy olyan egymást segítő, szakmailag is megfelelően felkészült közösség, amelynek tagjai számíthatnak egymásra a pedagóguspálya napi kihívásaiban.
Az intézmény infrastruktúrája nagymértékben bővült, korszerűsödött az elmúlt tanévek során. A teljesség igénye nélkül fontos megemlíteni azt, hogy mostanra már valamennyi szaktanteremben és osztályteremben rendelkezésre állnak interaktív táblák, a közösségi élet gyakorlására egy 150 fő befogadására képes Kálvin-teremben van lehetőség, valamint mindkét tagozaton találhatók tanulói szekrények, amelyek rendezettebbé teszik az iskola folyosóit is. A tantermek és a szaktantermek bútorai, világítótestei, burkolatai is megújultak az elmúlt évek alatt. 2019 januárjától egy új tornaterem is rendelkezésre áll, ami nagymértékben megkönnyíti a mindennapos testnevelés megszervezését. A 2018/2019-es tanév végére az iskola díszudvara is felújításra került, amely így szép, rendezett környezetet biztosít az oktató-nevelő munkához. Összességében elmondható, hogy az iskola által nyújtott infrastruktúra átlagon felüli, megfelel egy korszerű, 21. századi intézmény kívánalmainak.
A hatékony tanulást, tanítást tantárgyi csoportbontásokkal tudjuk megvalósítani a nagyobb létszámú osztályokban. Ez a diákok óraszámát ugyan nem növeli, de az órák hatékonyságát nagyban befolyásolja a kisebb tanulócsoportokban történő munkavégzés.
A tehetséggondozás kiemelt feladata iskolánknak, amely megvalósul tehetséggondozó szakkörök szervezésében, versenyeken, pályázatokon való eredményes részvételekben, valamint saját versenyek (Országos Zsoltáréneklő Verseny, Matematika Verseny Alsó Tagozatosoknak, FUNtastic Megyei Angolverseny, Német nyelvi verseny) szervezésében is.
A Református Általános Iskola Balatonfüred intézmény egy épülő keresztyény szellemű iskola, amelynek tárgyi és lelki növekedésében tetten érhető Pál apostol Rómabeliekhez írott levelének egyik fontos üzenete:
„…nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.”

Balatonfüred, 2019. 08. 19.

Rojtos Norbert
igazgató