Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az Európai Unió általános adatvédelmi
rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó
szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a
hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége
A weboldal üzemeltetője
(a továbbiakban: Adatkezelő): Balatonfüredi Református Általános Iskola

Elérhetőségeink:
Postai címünk: 8230 Balatonfüred Iskola u. 2.
E-mail címünk: balatonfured@reformatusisk.hu
Telefonszámunk: +3687343502
Adatvédelmi tisztviselőnk neve: HANGANOV Kft.
Elérhetősége: dpo@hanganov.hu
Az adatkezelés alapelvei
Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkereső látogatóink és minden érintett személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását.
A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetőségeinken! Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt
vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk annak megválaszolását. Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (e-mailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak
törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük
azt. Ha az azonosítás nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az
adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.
Alkalmazott jogszabályok
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos egyházi és
világi, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:

 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános
adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;
 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról.
Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek
Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak, továbbá az
egyházi és világi előírásoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg
ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, akkor kérjük, hogy jelezze Nekünk
fenti elérhetőségeinken.
Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért –
amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:
Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +3613911400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu
Személyes adatai védelme érdekében bírósághoz is fordulhat, amely esetben a bíróság soron kívül jár
el. Keresetét az Ön döntése alapján a lakóhelye (állandó lakcím) vagy tartózkodási helye (ideiglenes
lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújthatja be.
A weboldalon kezelt adatok
Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem
kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.
A weboldal meglátogatásával, használatával összefüggésben az alábbiakban felsorolt adatokat
kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő
jogai érvényesítését a következők szerint biztosítjuk:
Sütik (cookie) kezelése
Mi a süti?
A süti (cookie) a weboldalunk megnyitása és használata során az Ön által erre, az internet elérésére
használt készülékén (számítógép, okostelefon) elhelyezett szöveges fájl, amely jellemzően a
webszerver és az Ön készüléke közötti kapcsolatra vagy a weboldal működésére vonatkozó
információkat tartalmaz (például úgynevezett munkamenet vagy session azonosítót, amely egy
betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorozat; a weboldal Ön által történő
megnyitásának, felkeresésének időpontját, stb.), s amelynek tartalmát alkalmanként – amíg Ön a
weboldalunkat böngészi vagy amikor később újból meglátogatja – a webszerver visszaolvassa onnan.
A süti tartalmának segítségével képes a weboldal (szerver) a felhasználói élményt javítani, illetve a
weboldalon nyújtott szolgáltatásokat megvalósítani. Amikor például egy webáruházban vásárol,
általában ilyen sütik alkalmazásával képes a webáruház megkülönböztetni egymástól és kezelni a
folyamatban lévő vásárlásokat (pl.: a kosár aktuális tartalmát). Ha vásárlás közben esetleg megszakad
az internetkapcsolata, a weboldal a korábban letárolt süti alapján tudja azt, hogy milyen terméket tett

be a kosarába, melyik terméket kereste, s amennyiben helyreállt a kapcsolat, folytatni tudja a vásárlást
ott, ahol éppen abbahagyta.
Közösségi média szolgáltatás által alkalmazott sütik
Weboldalunkról közösségi média fiókkal rendelkező látogatóink továbbléphetnek, s a Facebook-on
kedvelhetik, követhetik, illetve megoszthatják másokkal oldalunk. A Facebook sütiket használ a
felhasználó által kezdeményezett tevékenység végrehajtásához.
A Facebook adatkezelésével és a sütik alkalmazásával kapcsolatban további információkat itt találhat:
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Az adatkezelés célja
A weboldalt felkereső látogatók számára a közösségi média szolgáltatásainak biztosítása.
A kezelt adatok köre
A közösségi média szolgáltatók által alkalmazott sütik a szolgáltatás által értelmezhető információkat
(betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorokat) tartalmaznak.
Az adatkezelés időtartama
A közösségi média szolgáltatások által a felhasználó által kezdeményezett tevékenység végrehajtáshoz
alkalmazott sütik érvényessége általában lejár, amint Ön a weboldalt elhagyja, illetve bezárja a
böngésző programjában oldalunk, az egyes sütik érvényességéről a szolgáltatók által közzétett fenti
tájékoztatókban további, részletes információkat találhat.
Jogérvényesítés
A közösségi média szolgáltatók által sütik használatát – minden további sütivel együtt – szintén
letilthatja. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti
és törölheti is.
A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak
általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások
elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.
További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő
hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox,
Edge.
Google Ads szolgáltatás által alkalmazott sütik
Weboldalunkon a Google Ads szolgáltatás működik. A Google Ads szolgáltatás a hirdetések
hatékonyságának mérésére sütiket használ, amelyről további, részletes információkat itt olvashat:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu&gl=hu
Az adatkezelés célja
A Google Ads szolgáltatásban előfizetett internetes hirdetéseink teljesítményének mérése.
A kezelt adatok köreA Google Ads szolgáltatás a hirdetések teljesítményének mérésére, a hirdetésre kattintások számára és
a weboldal azokon keresztül történő megnyitására vonatkozó statisztikák készítéséhez sütiket használ,
amelyek a hirdetésre kattintó felhasználó internet elérésre használt készüléke aktuális IP címe mellett a
szolgáltatás által értelmezhető további információkat (betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló
egyedi karaktersorokat) tartalmaznak. A Google szolgáltatásainak adatkezeléséről további, részletes
információkat itt olvashat:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=hu&gl=hu
Az adatkezelés időtartama
A Google Ads szolgáltatás által alkalmazott sütik érvényessége általában 30 nap. További, részletes
információkat a Google sütik érvényességéről fenti hivatkozásokon találhat.
Jogérvényesítés
A Google által alkalmazott sütik használatát – minden további sütivel együtt – letilthatja. A
készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti és törölheti is.
A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak
általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások
elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.
További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő
hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox,
Edge.
Weboldalon megjelenített kép- és videófelvételek
Weboldalunkon rendszeresen beszámolunk az intézményünket érintő aktuális hírekről, eseményekről,
rendezvényekről és programokról, amelyek kapcsán alkalmanként kép- és videófelvételeket is
megjelentetünk.
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a weboldalunkon megjelentetett kép- és videófelvételek
tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű
felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.
Az adatkezelés célja
A weboldal látogatóinak tájékoztatása.
Az adatkezelés jogalapja
Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
alapján.
A kezelt adatok köre
A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.
Az adatkezelés időtartama
Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig.
Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.
Adatai törlését is kérheti, s kérésére azokat a felvételeket, amelyeken beazonosítható, felismerhető,
weboldalunkról eltávolítjuk.
Kik ismerhetik meg az adatokat?
A weboldalunkon nyilvánosságra hozott információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki
meglátogatja az oldalt.
Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt adatok
Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot. A
kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra
használjuk, azokat nem továbbítjuk.
Az adatkezelés célja
Az érdeklődők tájékoztatása.
Az adatkezelés jogalapja
Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános
adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.
A kezelt adatok köre
A kapcsolatfelvétel során az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:
 név,
 e-mail cím,
 telefonszám,
 cím (postai cím).
Az adatkezelés időtartama
Személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük.
A szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű
kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága
céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.
Jogérvényesítés
Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.
Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta
meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.
Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget
teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).
Kik ismerhetik meg az adatokat?
Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink jogosultak.

Az adatkezelés biztonsága
Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megteszünk minden olyan technikai és
szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés
(megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben
kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag munkatársaink számára
engedélyezzük.
Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne
hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.
Az adatok továbbítása
Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át,
harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta.
Kivételt képezhet ez alól, ha az adatok továbbítását jogszabály előírja kötelezően számunkra, így
például egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség,
bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk
átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott
feladatunk.
Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége
Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt
lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia
megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt
személyes adatait is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további
kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.
A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé
téve.